Årsmöte 2024

Kallelse till Årsmöte i Göteborgs Ciklid och Akvariesällskap – kl.19.00 Tisdagen den 12 mars 2024

Notera att endast de som betalat årsavgiften för 2024 minst en månad innan årsmötet, äger rätt att rösta på årsmötet.
Motioner kan lämnas på möten eller mailas till info@gcas.nu och ska vara inkomna till styrelsen senast 12/2.

Dagordning för mötet finns nedan,.

Vi bjuder på traditionsenlig smörgåstårta.
Var vänliga meddela om ni kommer via e-post info@gcas.nu senast 4/3 så vi kan beräkna antal portioner med smörgåstårta.
Vi finns från ca 18.30 så kom och ta en fika innan årsmötet börjar.
Efter avslutat årsmöte kommer vi har lite kort info om kommande aktiviteter.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan. Gamla Kronvägen 62E i Partille

Dagordning för Årsmöte 2024:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av 2 personer att justera protokollet till lika rösträknare
5. Godkännande av dagordning
6. Årsmötets behöriga utlysande
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2023
8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning för 2023
9. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse för 2023
10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
11. Medlemsavgift för nästa räkenskapsår
12. Budget för 2024
13. Verksamhetsplan för 2024
14. Val av ordförande för en tid av ett år
15. Val av kassör för en tid av två år
16 . Val av en ledamot för en tid av två år
17. Val av två ledamöter för en tid av ett år
18. Val av två suppleanter för en tid av ett år
19. Val av 2 revisorer för en tid av ett år
20. Val av 2 personer till valberedningen för en tid av ett år där stämman utser sammankallande.
21. Övriga frågor
22. Mötets avslutande